© Niina Partanen

Pinserit ry:n säännöt - 06.05.2020


1    NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Pinserit ry. Kotipaikka on Helsinki, toiminta-alueena on koko maa.
Yhdistyksen kieli on suomi.

2    TARKOITUS JA TOIMINTA

Toiminnan tarkoituksena on edistää pinseri-rodun jalostusta ja tunnetuksi tulemista sekä toimia
aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastuksen edistämisessä.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraamalla ja ohjaamalla jalostustoimintaa, järjestämällä
keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kerhoiltoja ja
kursseja. Yhdistys voi harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa.
Yhdistys levittää tietoutta edustamastaan rodusta asianharrastajien ja yleisön keskuudessa
mainostamalla, järjestämällä tiedotustilaisuuksia, esittelyjä ja julkaisemalla rotuesitteitä.
Yhdistys seuraa rodun kehitystä kotimaassa ja ulkomailla ja kuuluu rotujärjestönä Suomen
Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:hyn (SKL). Yhdistys voi olla jäsen myös muissa
tarkoitusperiään edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja keskusjärjestöissä.
 
3    VAROJEN HANKINTA

Varoja toimintansa rahoittamiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä
näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä,
arpajaisia, huvitilaisuuksia, myymällä kerhotuotteita sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja
jälkisäädöksiä. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys voi kiinnittää omaisuuttaan tai vuokrata käyttöönsä omaisuutta.

4    JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe-, kunnia- tai yhdistysjäseniä. Yhdistyksen varsinais- ja
perhejäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi ja jotka suorittavat
yhdistyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Liittyessään yhdistykseen henkilö hyväksyy
yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet ovat
äänivaltaisia.

Perhejäsen
Perhejäsen on varsinaisen jäsenen perheenjäsen, joka asuu samassa taloudessa, jolle ei lähetetä
yhdistyksen julkaisuja ja jonka jäsenmaksu on edullisempi kuin varsinaisen jäsenen.

Kunniajäsen
Hallituksen ehdotuksen perusteella yhdistyskokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka
erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei
peritä jäsenmaksua.

Yhdistysjäsen
Yhdistykseen voi kuulua myös yhdistysjäseniä, jonka säännöt ja toiminta eivät ole ristiriidassa
Pinserit ry:n toiminnan kanssa. Yhdistysjäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous. Yhdistysjäsenten
tulee toimittaa kirjallinen hakemus hallitukselle kahta kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.
Yhdistysjäsenellä on yksi ääni.

5    JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

5.1. Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen
on vapaa jäsenyydestä ja sen velvoitteista eroamista seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen
omaisuuteen.

5.2. Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksestä voidaan erottaa hallituksen päätöksellä jäsen,
a)    joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä ja on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin on
liittyessään sitoutunut,
b)    joka on aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahinkoa yhdistykselle tai on erotettu
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä,
d)    joka rikkoo eläinsuojelulakia,
e)    joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen eräpäivänä ja laiminlyönti on kestänyt
vähintään kaksi (2) kuukautta eräpäivästä lukien tai
f)    mikäli on olemassa muu yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste  

Mikäli erotettu jäsen vastustaa erottamista, hän voi, mikäli erottaminen perustuu muuhun kuin
jäsenmaksun laiminlyöntiin, saattaa erottamista koskeva päätös seuraavaksi kokoontuvan
yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle 30 päivän kuluessa
hallituksen erottamispäätöksen tiedoksi saatuaan. Erottamisesta päättää tällöin yhdistyksen kokous
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Erottamisäänestys tapahtuu aina suljetuilla lipuilla.

Jäsenelle, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun kevätkokoukseen mennessä, ei lähetetä yhdistyksen
lehteä eikä muitakaan julkaisuja. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6    HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi
kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Hallituksen jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt yhdistyksen jäsen ja hänen tulee täyttää muut lain
edellyttämät vaatimukset.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan, muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrää niiden
tehtävät. Hallituksen ulkopuolelta valituilla toimihenkilöillä ei ole äänivaltaa hallituksen
kokouksissa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan tai sihteerin
kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään kaksi (2) sen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on
paikalla.

Hallituksen tehtävänä on

·    kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat ja panna kokouksen
päätökset täytäntöön.
·    hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden
tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta - edustaa
yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
·    pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta,
kuitenkin huomioon ottaen yhdistyksen säännöt.
·    laatia ehdotuksen yhdistyksen talousarvioiksi ja toimintasuunnitelmaksi.
·    hoitaa muut yhdistyksen juoksevat asiat.

7    TOIMINTAVUOSI

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen
toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajille tammikuun loppuun mennessä.

8    YHDISTYSKOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin 15-vuotiaalla henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen
henkilöjäsen on kuitenkin oikeutettu käyttämään kahden muun yhdistyksen jäsenen valtakirjaa.
Tällöin on ao. jäsenen jätettävä kokoukselle edustamansa henkilöiden antamat nimetyt valtakirjat.

Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden
valitseminen.
2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.    Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä siihen perustuva selostus taloudellisesta
asemasta.
4.    Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5.    Valitaan edustajat Suomen Kennelliiton yleiskokouksiin ja valtuustoon sekä muihin tarvittaviin
tehtäviin.
6.    Muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten 15.1. mennessä hallitukselle kirjallisesti
esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä
päätöstä kyseisessä kokouksessa.

Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden
valitseminen.
2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.    Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
4.    Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima seuraavan vuoden toiminta- ja
rahoitussuunnitelma.
5.    Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi ja varsinaisten jäsenten vaali
erovuoroisten sijaan.
6.    Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
7.    Muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten 15.9 mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät
asiat. Asioista, joista ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöstä
kyseisessä kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, jollei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa toisin määrätä. Milloin joku kokouksen
jäsen vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa,
muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Ylimääräinen yhdistyskokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 koko äänioikeutetusta jäsenkunnasta sitä
hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on käsiteltävä
ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 30 päivän kuluessa kirjelmän postileiman päiväyksestä.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen julkaisussa tai lähetettävä postitse tai
sähköpostitse yhdistyksen jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta
ennen sitä varsinaista kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se
lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Jotta muutosehdotus tulisi
hyväksytyksi, tulee sitä kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

10    YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden
välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava syys- tai vuosikokous.
Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista
äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet varat luovutetaan viimeisen purkamisesta päättävän
yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti rodun etua ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

11    AIKAISEMPIEN SÄÄNTÖJEN NOJALLA SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

12    YHDISTYSLAKI

Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.


top

Copyright © Pinserit ry | www.pinserit.fi